Polityka Ochrony Prywatności spółki MV Center Systemy Wizyjne

Data ostatniej aktualizacji: 08/11/ 2021 roku

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności stanowi element polityki bezpieczeństwa danych osobowych spółki MV Center Systemy Wizyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, ul. Krakowska 50, 32-083 Kraków (dalej: MV Center Systemy Wizyjne). Polityka Ochrony Prywatności wyjaśnia:

 1. Kim jest spółka MV Center Systemy Wizyjne
 2. Jakie dane osobowe pozyskiwane są przez MV Center Systemy Wizyjne
 3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez MV Center Systemy Wizyjne, oraz udostępniania ich podmiotom trzecim
 4. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych
 5. Sposób zabezpieczenia danych zapobiegający naruszeniu przetwarzania danych
 6. Obowiązki podmiotów powierzających i otrzymujących od MV Center Systemy Wizyjne dane osobowe osób trzecich
 7. Informację o prawach osób, których dane osobowe MV Center Systemy Wizyjne przetwarza

I. Kim jest spółka MV Center Systemy Wizyjne.

MV Center Systemy Wizyjne jest spółką prowadzącą działalność w zakresie integracji systemów wizyjnych w przemyśle.

Dane kontaktowe
MV Center Systemy Wizyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krakowska 50
32-083 Balice
email: rodo@mv-center.com
telefon: +48 12 397 50 05

Aby zapewnić najwyższe standardy zabezpieczenia danych osobowych MV Center Systemy Wizyjne wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD”), który odpowiada za wdrożenie, nadzór i audyty przestrzegania polityki bezpieczeństwa danych osobowych, oraz zgodność przetwarzania danych osobowych przez MV Center Systemy Wizyjne zgodnie z przepisami prawa. Poniżej zamieszczamy dane IOD, w celu zapewnienia kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości:

Inspektor Ochrony Danych MV Center Systemy Wizyjne – adres email do kontaktu
rodo@mv-center.com

II. Jakie dane osobowe pozyskiwane są przez MV Center Systemy Wizyjne

Na rynku integracji systemów wizyjnych, na którym działa MV Center Systemy Wizyjne występują segmenty rynkowe klientów klasyfikowane jako:

 • instytucjonalni tzw. B2B: tj. organizacje, przedsiębiorstwa i inne instytucje publiczne lub prywatne – reprezentowani w procesie przez osoby fizyczne będące ich pracownikami lub świadczące na ich rzecz usługi, na mocy innych stosunków prawnych np. umowa zlecenie, samozatrudnienie, podwykonawstwo

MV Center Systemy Wizyjne sprzedaje swoje produkty na rynku w segmencie klientów instytucjonalnych bezpośrednio za pomocą swojego biura obsługi klientów. W związku z prowadzoną działalnością MV Center Systemy Wizyjne musi przetwarzać dane osobowe swoich klientów oraz ich pracowników, a w określonych przypadkach dane takie udostępniać podmiotom trzecim. MV Center Systemy Wizyjne może gromadzić niektóre spośród niżej wymienionych danych osobowych:

 • Imię, Nazwisko
 • nr telefonu
 • adres email
 • firma
 • zajmowane stanowisko
 • firma pracodawcy
 • NIP
 • adres korespondencyjny

MV Center Systemy Wizyjne zbiera także informacje związane z klientem poprzez pliki cookies, o czym informuje przy pierwszym zalogowaniu do strony internetowej MV Center Systemy Wizyjne.

W wyjątkowych wypadkach zakres przetwarzanych danych może być szerszy – z uwagi na szczególne cele przetwarzania, o których osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana przy okazji zbierania takich danych.

III. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez MV Center Systemy Wizyjne

Do przetwarzania danych MV Center Systemy Wizyjne zobligowana jest na mocy przepisów prawa, w celu prawidłowego świadczenia usług i sprzedaży towarów w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane przez MV Center Systemy Wizyjne służą głównie do kontaktów w celu prowadzenia regularnych działań biznesowych, stanowiących przedmiot działalności MV Center Systemy Wizyjne.

Na regularne działania biznesowe prowadzone przez MV Center Systemy Wizyjne składają się między innymi:

 • przesyłanie oferty MV Center Systemy Wizyjne
 • kontakt w celu wykonania umowy sprzedaży produktów z oferty MV Center Systemy Wizyjne
 • marketing własny
 • przetwarzanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w tym w szczególności przepisów podatkowych
 • udostępnianie danych podmiotom trzecim (w tym firmie kurierskiej) w celu realizacji umów,
 • dochodzenie i egzekucja roszczeń
 • rekrutacja pracowników

Udostępnianie danych osobowych klienta (pracownika klienta) podmiotom trzecim następuje wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest klient, lub do podjęcia działań na żądanie klienta, przed zawarciem umowy.

Nadto MV Center Systemy Wizyjne jest zmuszona przez obiektywne warunki o charakterze technicznym do przechowywania pozyskanych danych osobowych w celu

 1. sprzedaży towarów
 2. realizacji usług serwisowych, rozliczeń,

Mając na uwadze powyższe, MV Center Systemy Wizyjne wywodzi uzasadniony interes prawny do przetwarzania danych osobowych zgodnie wymogami RODO, oraz

 1. zobowiązuje się do nie rozszerzania przyjętych ww. kryteriów bez uzyskania wcześniejszej zgody właścicieli danych
 2. uwzględnia i szanuje prawa właścicieli danych zgodnie zobowiązującymi normami prawnymi w szczególności w obszarach
  • ochrony danych i ograniczania dostępu do nich wyłącznie dla osób upoważnionych
  • przekazywania danych podmiotom trzecim,
  • braku profilowania
  • braku przetwarzania danych wrażliwych
  • tam gdzie to je uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz dozwolone prawnie stosowania pseudonimizacji
  • notyfikacji o pozyskanych danych zgodnie art. 13 i art. 14 RODO
 3. przyjmuje związaną z tym odpowiedzialność przewidzianą przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym także dotyczącą ew. zawinionego wycieku takich danych

Jeżeli MV Center Systemy Wizyjne będzie musiała przetwarzać dane osobowe w jakichkolwiek innych celach – każdorazowo przetwarzanie zostanie poprzedzone uzyskaniem zgody. MV Center Systemy Wizyjne nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.

IV. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych

MV Center Systemy Wizyjne może pozyskiwać dane osobowe w następujący sposób:

 • zgody bezpośrednie podmiotów danych
 • powierzenie danych osobowych MV Center Systemy Wizyjne pracowników klienta przez osoby reprezentujące klienta
 • powierzenie danych osobowych MV Center Systemy Wizyjne przez podmioty trzecie (obowiązki podmiotów powierzających MV Center Systemy Wizyjne dane osobowe osób określa punkt VI poniżej)
 • spotkania osobiste w trakcie których dochodzi do wymiany danych kontaktowych
 • wykorzystanie istniejących już informacji zgromadzonych w bazach danych MV Center
 • Systemy Wizyjne

V. Sposób zabezpieczenia danych zapobiegający naruszeniu przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane przez MV Center Systemy Wizyjne przechowywane są na zabezpieczonych serwerach w Polsce. MV Center Systemy Wizyjne wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby, a w przypadku przetwarzania danych w pomieszczeniach do których dostęp ma większa liczba osób, dane przechowywane są w zamykanych szafach, do których klucze posiadają wyłącznie osobowy upoważnione do przetwarzania danych.

Dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania – przechowywane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w Polityce Prywatności. W przypadku kiedy przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów w jakich dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków – w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

VI. Obowiązki podmiotów powierzających MV Center Systemy Wizyjne dane osobowe osób trzecich

Powierzając, udostępniając do MV Center Systemy Wizyjne, lub otrzymując od MV Center Systemy Wizyjne dane osobowe do przetwarzania, podmiot trzeci zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wynikających z nich obowiązków, warunków niniejszej polityki, oraz w zależności od celu w jakim dane osobowe zostają do MV Center Systemy Wizyjne udostępnione, podmiot ten zobowiązuje się uzyskać wszelkie prawem wymagane zgody podmiotów, których dane dotyczą, w tym ale nie wyłącznie na przekazanie tych danych do MV Center Systemy Wizyjne z prawem udostępnienia tych danych podmiotom trzecim w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Mając na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach MV Center Systemy Wizyjne może udostępnić dane osobowe podmiotowi trzeciemu, podmiot trzeci zobowiązuje się stosować do obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz niniejszej polityki niezależnie od faktu czy występuje jako podmiot powierzający czy jako administrator.

Z chwilą przekazania do MV Center Systemy Wizyjne danych osobowych lub uzyskania danych od MV Center Systemy Wizyjne podmiot trzeci potwierdza iż przyjmuje na siebie i zwolni MV Center Systemy Wizyjne z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z braku uzyskania przez podmiot trzeci odpowiednich zgód osób, których dane dotyczą, a w przypadku nałożenia na MV Center Systemy Wizyjne kary administracyjnej lub obowiązku zapłaty odszkodowania, podmiot ten zobowiązuje się na pierwsze wezwanie MV Center Systemy Wizyjne zapłacić kwotę równą nałożonej karze i/lub odszkodowaniu.

Powierzający, zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie do:

 1. Powierzania danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO w szczególności z art. 28, oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji współpracy, przez okres trwania współpracy i ew. zabezpieczania roszczeń z niej wynikających chyba, że okres przechowywania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. wykorzystania powierzonych mu przez MV Center Systemy Wizyjne danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych w momencie przekazania danych osobowych lub w terminie późniejszym, po uprzedniej akceptacji ze strony MV Center Systemy Wizyjne.
 4. zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód uprawniających do udostępnienia MV Center Systemy Wizyjne danych osobowych celem dokonania dalszego powierzenia na rzecz podmiotów trzecich. W przypadku gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia przez MV Center Systemy Wizyjne, podmiot trzeci oświadcza, że MV Center Systemy Wizyjne może tego dokonać, oraz gwarantuje iż ma prawo w tym celu udostępnić dane osobowe do MV Center Systemy Wizyjne, i że w zakresie tych danych podmiot trzeci uważany jest za Administratora i wykonuje obowiązki określone w art. 12, 13 i 14 RODO. O ile na MV Center Systemy Wizyjne ciąży obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Strony umawiają się iż obowiązki te będą wykonywane przez podmiot trzeci, i podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność wobec MV Center Systemy Wizyjne za prawidłową realizację tych obowiązków, oraz odpowiada bez ograniczeń za ew. szkodę poniesioną przez MV Center Systemy Wizyjne z tytułu nieprawidłowego wykonania tych obowiązków.
 6. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, podmiot trzeci ma obowiązek usunąć lub zwrócić MV Center Systemy Wizyjne – zależnie od decyzji MV Center Systemy Wizyjne – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w celach ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

VII. Informację o prawach osób, których dane osobowe przetwarza MV Center Systemy Wizyjne

MV Center Systemy Wizyjne zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:

 1. prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
 2. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych
 3. prawo do sprostowania danych
 4. prawo żądania usunięcia danych
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 10. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, o ile takie przetwarzanie będzie maiło miejsce.